header-search
Michelin presenterar sin strategi All Sustainable 2030: Michelin In Motion
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Michelin presenterar sin strategi All Sustainable 2030: Michelin In Motion

13 april 2021

Vid koncernens kapitalmarknadsdag i Paris tidigare i april presenterade världens största däcktillverkare Michelin, genom sin CEO Florent Menegaux och General Manager och CFO Yves Chapot, tillsammans med koncernledningen programmet Michelin in Motion baserad på Michelins All Sustainable strategi för 2030. Konkreta ambitioner är att driva hållbar tillväxt, stödja nya segment utanför däckproduktion och sätta miljömässiga och ekonomiska mål för en första milstolpe 2023.

Koncernens vision All Sustainable, bygger på en ständig strävan att finna en jämvikt mellan medarbetare, resursutnyttjande och resultat. Koncernens ambitioner för 2030, baseras på tolv indikatorer som täcker koncernens miljömässiga, sociala, samhälleliga och ekonomiska resultat.

Medarbetare

• uppnå en engagemangsgrad bland medarbetarna på över 85 procent

• öka andelen kvinnor i ledande befattningar till 35 procent

• sätta den globala standarden för säkerhet på arbetsplatsen, med en TCIR1 (antalet arbetsrelaterade skador per 200 000 arbetade timmar) lägre än 0,5

Resursutnyttjande

• kraftigt minska koldioxidutsläppen, i scoop 1 och 2 tillverkning och energi (med 50 procent jämfört med 2010) och i det transportrelaterade scoop 3 användningen, med målet att uppnå koldioxidneutralitet år 2050

• kraftigt öka innehållet av hållbara råvaror i alla Michelins produkter till 40 procent fram till år 2030, med målet 100 procent fram till 2050

Resultat

• driva fortsatt tillväxt, med en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 5 procent mellan 2023 och 2030, när den nuvarande Covid-19-relaterade krisen är över

• härleda 20-30 procent av försäljningen från annat än däckproduktion

• garantera skapande av betydande värde, med mer än 10,5 procents avkastning på arbetande kapital mellan 2023 och 2030

 

Nya tillväxtområden vid sidan om däck

Michelin kommer att fortsätta att expandera, investera och förnya sina däckverksamheter. Mobilitetstrender efter Covid-19 och den accelererande tillväxten av elbilsmarknaden representerar konkreta tillväxtmöjligheter för koncernen, som har utvecklat ett teknologiskt ledarskap inom design och tillverkning av däck konstruerade för elbilar. Inom segmentet vägtransporter kommer Michelin att selektivt fokusera på att skapa värde, medan inom gruv-, entreprenad-, jordbruks-, flyg- och andra specialdäck avser Michelin att förbli riktmärket genom att dra nytta av differentieringen av sina produkter och tjänster.

Vägledd av sin innovativa förmåga och kompetens inom material, planerar Michelin kraftig expansion inom fem områden i och bortom däcksegmentet: tjänster och lösningar, flexibla kompositer, medicintekniska produkter, 3D-utskrift av metall och mobilitet med vätgas.

• Inom tjänster och lösningar kommer Michelin bredda och fördjupa sin portfölj med lösningar för fordonsflottor.

• Michelin vill expandera på den snabbt växande flexibla kompositmarknaden (transportband, bälten, belagda tyger, tätningar etcetera) genom att fortsätta sin värdeskapande koncentrations- och förvärvsstrategi och inkubera nya företag.

• Medicinsk utrustning utgör en tillväxtmöjlighet under de kommande åren.

• Inom 3D-utskrift av metall har Michelin utvecklat unik expertis som stöder AddUp (joint-venture med Fives), att marknadsföra ett omfattande utbud av skräddarsydda lösningar för tillverkare.

• Inom vätgas-mobilitet strävar Michelin att bli världsledande inom bränslecellsystem för vätgas genom Symbio, som är ett joint-venture med företaget Faurecia.

 

En första milstolpe 2023

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Michelin de olika drivkrafterna för industriell konkurrenskraft som genererar cirka MSEK 800 i årliga nettobesparingar efter inflation, perioden 2020 - 2023. Dessutom kommer försäljnings- och administrationskostnader i däckbranschen minska med MSEK 650 netto efter inflation år 2023 och totalt 1,3 miljarder SEK år 2025.

Koncernens finansiella mål för 2023 är cirka 240 miljarder SEK i omsättning, och en avkastning på arbetande kapital (ROCE) om 10,5%.

Koncernen har påbörjat kostnadsuppskattning för några av verksamhetens negativa externa effekter, CO2-utsläpp, användning av vatten och lösningsmedel, och åtagit sig minska dem med cirka 10% fram till 2023.

Slutligen har koncernen beslutat ändra utdelningspolicy med mål att dela ut 50% av resultatet före poster av engångskaraktär 2021.

Michelins CEO, Florent Menegaux:

 

”Med den nya strategiska planen Michelin In Motion inleder koncernen en ambitiös tillväxtdynamik de närmaste tio åren. Jag är övertygad om att engagemanget och den innovativa kapaciteten i våra team gör det möjligt för oss att leverera en väl balanserad mix av långvarigt affärsresultat, kontinuerlig medarbetarutveckling och ett engagemang för planeten och våra värdsamhällen. Även troget sitt DNA kommer koncernens profil att förändras väsentligt fram till år 2030, med förstärkningen av nya företag som skapar högt mervärde både på och bortom marknaden. Det är denna förmåga att ständigt uppfinna sig själv som har varit fundamentet för Michelins styrka i mer än 130 år och som idag ger oss förtroende inför framtiden.”

placeholder-image
placeholder-image

Yves Chapot, General Manager, CFO:

 

”Trots den aktuella krisen och den ekonomiska miljön som fortfarande är osäker, har Michelin demonstrerat motståndskraften i dess grundläggande egenskaper och giltigheten i sin affärsmodell. Den här nya strategiska planen Michelin In Motion kommer att ge koncernen möjlighet att driva ny tillväxt och minska påverkan av dess huvudsakliga negativa externa effekter. Michelin kommer fortsätta att utveckla sina däckverksamheter samtidigt som vi integrerar nya företag, med ett konstant fokus på att upprätthålla en robust balansräkning och fasta marginaler.”

Översikt ambitioner till 2030:

AMBITION INDIKATOR 2030
Etablera globalt riktmärke medarbetares engagemang Grad av engagemang >85%
Etablera globalt riktmärke säkerhet på arbetsplats TCIR (1) <0.5
Etablera globalt riktmärke för mångfald o inkluderande IMDI (2) 80/100 points
Branschledande i att skapa kundvärde Partner NPS(3)Slutkund NPS(3) upp 10 pts vs. 2020upp 5 pts vs. 2020
Kraftig försäljningstillväxts, särskilt inom segments andra än tillverkning och transporter av däck. Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt 2023 - 30Andel konsoliderad försäljning från verksamhet annan än däck 5%20% - 30%
Kontinuerligt skapa värde ROCE (4) >10.5%
Behålla styrkan i varumärket MICHELIN Varumärkesstyrka quotient (5) upp 5 pts vs. 2021
Behålla uthålligheten i produkt- och serviceutveckling Product/erbjudande vitalitets index (6) >30%
CO2-neutral produktion och energianvändning till år 2050 Scopes 1 and 2 CO2 utsläpp down 50% vs. 2010
Bidra till koldioxidneutral användning Transportrelaterat (scope 3) upp 10% vs. 2020
Etablera globalt riktmärke för klimatavtrycket från tillverkande enheter i-MEP (7) Minska 1/3 vs. 2020
Säkerställa att däck produceras endast av hållbart material. Andel hållbart material 40%

 

 1. Total Case Incident Rate: antalet olyckor och frånvaro per 200 000 arbetstimmar
 2. Mångfald och inkluderande management indikator
 3. Under 2021, kommer två sammansatta indikatorer användas:
  ”Slutkund” NPS, är ett viktat medelvärde från ett kluster av konsumenter och företagskunder :
  “Partner” NPS, är ett viktat medelvärde från ett kluster av insattstillverkare (OEMs-original equipment manufacturing) och återförsäljare.
 4. Vid beräkning av konsoliderad ROCE (avkastning på arbetande kapital) återförs goodwill, förvärvade immateriella tillgångar och aktier i equity-accounted företag som ekonomiska tillgångar. Rörelseresultat efter skatt (NOPAT) inkluderar avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar samt resultat från equity-accounted företag (se sektion 3.6 i 2020 Årsredovisning guide, tillgänglig på  www.michelin.com).
 5. Sammansatt indikator för att mäta styrkan i ett varumärke.
 6. Procentuell andel av försäljningen som härrör från produkter och service som introducerats de senaste tre åren.
 7. Indikatorn, Industrial Michelin Environmental Performance (i-MEP), kommer användas för att spåra gruppens klimatpåverkan de kommande tio åren. Indikatorn kommer underlätta förståelsen av påverkan genom att fokusera på fem prioriterade områden: energianvändning, CO2-utsläpp, användning av organiska lösningsmedel, vattenanvändning och avfall. Indikatorn i-MEP finns närmare beskriven i notapparaten till sektion 4 av 2020 URD
print mail share
close

Kontakta