header-search
På Michelin Capital Markets Day 2024 bekräftade koncernen relevansen i sin strategi att bli en världsledande tillverkare av livsförändrande kompositer och upplevelser
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

På Michelin Capital Markets Day 2024 bekräftade koncernen relevansen i sin strategi att bli en världsledande tillverkare av livsförändrande kompositer och upplevelser

6 juni 2024
  • Michelins unika kompetens inom olika material och dess användning i tekniskt krävande applikationer skapar ett betydande värde inom koncernen.

  • Målen för 2023 har uppnåtts: Första steget har lyckats.

  • Mål är nu satta för 2026 vilka leder mot ökad lönsamhet samtidigt som ambitionerna till 2030 för ESG-pelarna People, Profit och Planet stärks ytterligare.  

Michelin höll sin Capital Markets Day den 28 maj 2024 på koncernens huvudkontor för forskning och utveckling i Clermont-Ferrand, Frankrike. 

Detta var Michelins första Capital Markets Day sedan 2019, och gav en möjlighet för koncernen att visa upp sin drivande innovationskraft  inom flertalet verksamheter bl.a. inom områdena däck, uppkopplade lösningar och polymerkompositlösningar. 


Webbsändningen hade många deltagare och innehöll en framstegsrapport om strategin ”Michelin in Motion”, koncernens vision ”All Sustainable” för 2030, de nya halvtidsmålen för 2026 och en uppdatering av Michelins 2030-ambitioner.


Under perioden 2021–2023 har koncernens innovationsförmåga skapat tillväxt inom och utanför däckaffären. Genom att använda sin expertis inom däck, och därmed inom vetenskapen om kompositmaterial, har Michelin kunnat expandera till nya värdeskapande, tillväxtgenererande marknader och blivit mindre beroende av marknadsrörelser.

placeholder-image

Vi är mycket stolta över det här första steget mot våra ambitioner. I en mycket turbulent miljö som präglats av flera kriser levererade koncernen starka resultat som har skapat värde för alla intressenter, samtidigt som man bedrivit en flexibel och aktiv M & A-policy som visar på relevansen i koncernens strategi.
 

Yves Chapot, CFO

Michelin bekräftade sin strategiska färdplan, uppdaterade sina 2030-ambitioner för ESG-pelarna People, Profit och Planet samt presenterade målen för 2026 som en viktig milstolpe. Koncernen vidhöll också sin utvecklingshastighet och lade vikten på ”komposit material” som en del av sin identitet.

Strategin Michelin in Motion, som presenterades 2021, är mer relevant än någonsin. Den ska vägleda koncernen fram till 2030. Michelin är idag mycket mer än en däcktillverkare, vi är ett högteknologiskt företag. Självklart kommer vi även fortsättningsvis att vara en världsledande aktör inom däck, den ultimata kompositen och resultatet av vår djupa kunskap om material. Men vi kommer samtidigt fokusera än mer på Michelins kompetens inom materialkombinationer och dess användning på de mest teknikkrävande, tillväxtorienterade marknaderna långt bortom mobilitet, bland annat inom sjukvård, flyg, marin, industri och byggsektorerna. Vi kommer att vara en världsledande tillverkare av livsförändrande kompositer och upplevelser.

Florent Menegaux, CEO
placeholder-image

Målen för 2023 uppnådda, första steget lyckades

placeholder-image

På sin Capital Markets Day (CMD) som hölls i april 2021 presenterade koncernen sin strategi Michelin in Motion med 2030-ambitioner och angav finansiella mål för 2023, justerade vid CMD i mars 2023.

Det finansiella resultatet för perioden 2021–2023 uppvisade en tillväxt, rörelseresultat och ett värdeskapande över målen samtidigt som koncernens marginal upprätthölls trots inflationseffekter.

Under perioden gjorde Michelin förvärv värda 1 miljard euro, främst inom områdena polymerkompositer och uppkopplade lösningar. Koncernen har visat sin förmåga att integrera förvärv med synergieffekter samt en förmåga att aktivt förvalta sin portfölj.

[1] Valutakurs januari 2021
[2] Strukturellt fritt kassaflöde motsvarar fritt kassaflöde före förvärv, justerat för påverkan av förändringar i råvarupriser på leverantörsskulder, kundfordringar och varulager
[3] Redovisat FCF före fusioner och förvärv (”fritt kassaflöde”) motsvarar nettokassaflödet från den löpande verksamheten minus nettokassaflödet från investeringsverksamheten, justerat för nettokassaflöden som avser finansiella tillgångar för likviditetshantering och lånesäkerheter.
[4] Inflationens utspädningseffekt på marginalräntan

Koncernen uppvisade också en stark dynamik inom området People och Planet, på rätt spår för att nå ambitionerna för 2030:

placeholder-image

(1) Index för hantering av inkludering och mångfald, se definition på sidan 237 i det universella registreringsdokumentet 2023
(2) Industri – Michelins miljöprestanda, se definition på sidan 173 i det universella registreringsdokumentet 2023
(3) Nytt KPI-namn för ”Hållbara material”, definition oförändrad, se på sidan 193 i det universella registreringsdokumentet 2023


Ambitiösa mål satta för 2026, mot högre lönsamhet och stark kassagenerering.

placeholder-image

* exkl. betydande M & A (M & A som leder till strukturering av en SR4)
** SOM-ambitioner av SR för illustrativt syfte (endast målsättningar på koncernnivå): SR1 > 14
 %, SR2 > 10 %, SR3 > 18 %


placeholder-image

* hävstänger ska betraktas som ett medel för att uppnå koncernens totala ambitioner enligt ovan, inte som enskilda åtaganden

Koncernen bekräftade sin strategi och uppdaterade sina ambitioner för 2030

placeholder-image

(1) Total incidentfrekvens, se definition på sidan 264 i det universella registreringsdokumentet 2023
(2) Index för hantering av inkludering och mångfald, se definition på sidan 237 i det universella registreringsdokumentet 2023
(3) Net Promoter Score, se definition på sidan 287 i det universella registreringsdokumentet 2023
(4) Avkastning på sysselsatt kapital, se definition på sidan 349 i det universella registreringsdokumentet 2023
(5) Industri – Michelins miljöprestanda, se definition på sidan 173 i det universella registreringsdokumentet 2023
(6) Nytt KPI-namn för ”Hållbara material”, definition oförändrad, se på sidan 193 i det universella registreringsdokumentet 2023

Koncernen delade sin ambition att öka icke-däck-verksamheten i riktning över 20 % av de totala intäkterna till 2030, med stöd av värdeskapande M & A. Omfattningen för icke däck-aktiviteter har omdefinierats till ”andra verksamheter än däcktillverkning”, från ”andra verksamheter än däcktillverkning och distribution”.

Michelins aktieägarpolicy bekräftades med ett mål för utdelningsförhållandet på ca 50 % av nettoresultatet.

Koncernens strategiska styrkort har uppdaterats enligt nedan:

Investerarkalender 2024

24 juli: Resultat första halvåret 2024

23 oktober: Finansiell information för de nio månader som avslutades den 30 september 2024

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Detta pressmeddelande är inte ett köperbjudande eller en uppmaning att rekommendera köp av Michelin-aktier. För mer detaljerad information om Michelin, se de dokument som har lämnats in i Frankrike till Autorité des Marchés Financiers, som också finns på webbplatsen michelin.com.
Detta pressmeddelande kan innehålla ett antal framåtblickande uttalanden. Även om företaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden vid tidpunkten för publiceringen av detta dokument, är de till sin natur föremål för risker och oförutsedda händelser som kan omvandlas till en skillnad mellan faktiska data och de prognoser som görs eller härleds från dessa uttalanden.
Enligt förordning (EU) nr 596/2014 informerar vi dig härmed om att detta pressmeddelande kan innehålla insiderinformation.


Press kit