header-search
Michelins strategi 2030: Upp till en tredjedel av försäljningen utanför däckbranschen
print mail share
close
placeholder-image
west Alla artiklar
print mail share
close

Michelins strategi 2030: Upp till en tredjedel av försäljningen utanför däckbranschen

 • ​​​Konkreta mål för hållbar tillväxt
 • Nya tillväxtområden utanför däckbranschen
 • Den första milstolpen planerad 2023

På kapitalmarknadsdagen den 8 april 2021 presenterade Florent Menegaux, Vd för Michelin Group, och Yves Chapot, Vd och Chief Financial Officer, strategin "All Sustainable" 2030 (”Michelin in Motion”), tillsammans med hela koncernstyrelsen.

Menegaux förklarade att "All Sustainable"-visionen bygger på en balans mellan de tre dimensionerna medarbetare, miljö och lönsamhet. I detta sammanhang presenterade han också koncernens ambitiösa mål fram till år 2030. De bygger på totalt tolv ekologiska, sociala, samhälleliga och finansiella nyckeltal.

Specifikt fokuserar Michelin Group på följande mål:

MEDARBETARE

 • Medarbetarnas engagemang stiger till mer än 85 procent
 • 35 procent av ledande befattningar innehas av kvinnliga chefer
 • Med en TCIR lägre än 0,5 sätter Michelin globala standarder för säkerhet på arbetet

OMVÄRLD

 • Michelin minskar avsevärt CO-utsläppen inom områden 1 och område 2, och med 50 procent jämfört med 2010 inom det transportrelaterade området 3. Målet är att bli klimatneutral i alla omfattningar till 2050.
 • Andelen hållbara råvaror i alla Michelins produkter ska öka till 40 procent från och med år 2030 och stiga till 100 procent år 2050.

EKONOMI

 • Michelin växer hållbart - med en genomsnittlig försäljningsökning om 5 procent per år mellan 2023 och 2030 efter covid-19 pandemins slut.
 • Michelin genererar 20 till 30 procent av sin försäljning utanför däckbranschen.
 • Michelin uppnår betydande värdeskapande med en ROCE (Return on Capital Employed) på mer än 10,5 procent mellan 2023 och 2030.

Tillväxtområden utanför däckbranschen                                

Michelin kommer att fortsätta att expandera däckverksamheten, fortsätta att investera och fortsätta att forma däckmarknaden med innovationer. Det finns goda tillväxtmöjligheter för Michelin Group här, framför allt på grund av förändrat beteende avseende mobiliteten som ett resultat av covid-19 pandemin och den framväxande marknaden för elfordon (EV). Michelin är redan en ledare för teknik i detta segment inom utveckling och tillverkning av däck. Inom vägtransportsektorn avser Michelingruppen att växa selektivt. Michelin avser att behålla sin ledande position inom segmenten gruvdrift, entreprenadmaskiner, jordbruk, flygplan och andra specialdäck - företaget drar nytta av den breda diversifieringen av sina produkter och tjänster.

Driven av sin innovativa styrka och sin omfattande materialexpertis avser Michelin att expandera kraftigt inom fem affärsområden kring däck och inom områdena tjänster & lösningar, flexibla kompositer, medicinsk utrustning, 3D-utskrift av metaller och vätemobilitet.

 • Inom området Service & Solutions kommer koncernen att fortsätta att utöka sin portfölj särskilt genom IoT-lösningar och den data som samlas in som ett resultat.
 • Michelin siktar också på betydande tillväxt på den snabbväxande marknaden2 för flexibla kompositer (transportband, band, belagda tyger, packningar, etcetera). För detta ändamål fortsätter bolaget sin fusions- och förvärvsstrategi och nya affärsområden främjas konsekvent.
 • Michelin ser också tillväxtmöjligheter inom medicintekniska produkter under de kommande åren.
 • Inom området 3D-metallutskrift har gruppen, genom AddUp, som är ett samägt bolag med Fives, utvecklat omfattande kompetens för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till bland annat biltillverkare.
 • Inom området för vätgasrörlighet strävar Michelin-gruppen i företaget Symbio, som är gruppens joint venture med Faurecia, att bli världsledande inom vätgasbränslecellsystem.

Med vår nya strategi 'Michelin in Motion' fortsätter Michelin-gruppen en ambitiös tillväxtdynamik för de kommande tio åren. Jag är övertygad om att engagemanget och innovationsförmågan hos våra team kommer att leda till att vi gör affärer på ett hållbart sätt, kontinuerlig medarbetarutveckling samt globalt och lokalt miljöengagemang. Även om företaget förblir troget sitt DNA kommer gruppens profil att förändras avsevärt till år 2030 genom utveckling av nya affärsområden. I mer än 130 år har det varit vår styrka att ständigt återuppfinna oss själva och på så sätt göra Michelin lämpad för framtiden.

Florent Menegaux, Koncern Vd Michelin Group, vid kapitalmarknadsdagen 2021
placeholder-image

Den första milstolpen kommer att nås 2023

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Michelin olika hävstänger för att förbättra industrins konkurrenskraft: de leder mellan 2020 och 2023 till årliga besparingar på 80 miljoner euro (justerat för inflation). Dessutom ingår SG&A-kostnader i
Däckaffären minskade med 65 miljoner euro (justerat för inflation) till 2023 och med totalt 125 miljoner euro till 2025.

Yves Chapot, CFO, presenterade gruppens finansiella mål för 2023. Innevarande år förväntar sig gruppen en försäljning på cirka 24,5 miljarder euro3, ett rörelseresultat3 på mer än 3,3 miljarder euro och ett strukturellt fritt kassaflöde på 3,3 miljarder euro (totalt 2022 och 2023) och en ROCE på 10,5 procent.

Dessutom har Michelingruppen börjat kvantifiera kostnaderna för vissa negativa externa effekter, inklusive koldioxidutsläpp och vatten- och lösningsmedelsförbrukning. Till 2023 ska dessa minska med cirka 10 procent.

Michelinkoncernen har också beslutat att revidera sin utdelningspolicy: målet är att betala ut 50 procent av vinsten före särskilda poster 2021.

placeholder-image

Trots den rådande krisen och den fortsatt osäkra ekonomiska miljön har Michelin bevisat att man står på en solid grund med en robust affärsmodell. Michelins nya strategiska plan "Michelin in Motion" kommer att driva tillväxt och genomslag samt minska negativa externa effekter. Michelin kommer att fortsätta att expandera sin däckverksamhet samtidigt som nya affärsområden integreras. Fokus ligger alltid på solid redovisning med goda marginaler.

Yves Chapot
placeholder-image

Lorraine Frega, Executive VP , Distribution, Services & Solutions, Strategy, Innovation & Partnerships

placeholder-image

Jean-Christophe Guérin, Executive VP, Manufacturing

placeholder-image

Bénédicte de Bonnechose, Executive VP, Long-Distance and Urban Transportation, Europe Regions

(1) TCIR Total Case Incident Rate: Antal registrerade olyckor och fall av yrkessjukdomar per 200 000 arbetstimmar
(2) Indikator för hantering av mångfald och integration
(3) Två sammansatta indikatorer kommer att tas fram 2021:
"Slutkund" NPS, ett vägt genomsnitt av konsument- och företagskundklustren;
"Partner" NPS, ett vägt genomsnitt av OEM- och återförsäljarklustren.
(4) Vid beräkning av konsoliderad ROCE (Return on Capital Employed) återförs goodwill, förvärvade immateriella tillgångar och andelar i företag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden i ekonomiska tillgångar. Rörelseresultatet efter skatt (NOPAT) inkluderar avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar samt vinst från företag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden (se avsnitt 3.6 i 2020 års resultatguide, tillgänglig på www.michelin.com).
(5) Sammansatt indikator som mäter varumärkets vitalitet
(6) Andel av försäljningen från produkter och tjänster som lanserats under de senaste tre åren.
(7) Michelin Industrial Environmental Performance (i-MEP)-indikatorn används för att mäta miljöpåverkan från koncernens tillverkningsverksamhet under de kommande tio åren. Han gör effekterna lättare att förstå genom att fokusera på fem fokusområden: energianvändning, koldioxidutsläpp, användning av organiska lösningsmedel, vattenuttag och avfallsproduktion. 

(8) Strukturellt fritt kassaflöde representerar fritt kassaflöde före förvärv justerat för påverkan av förändringar i råvarupriser på leverantörsskulder, kundfordringar och varulager.

2En genomsnittlig tillväxt på 5 procent per år prognostiserad fram till 2030.

3Genomsnittlig växelkurs för januari 2021.

* Detaljerat scenario för år 2023 finner du i presentationen från kapitalmarknadsdagen, vänligen se  www.michelin.com/en/

ANSVARSFÖRKLARING

Denna information är varken ett erbjudande att köpa eller en uppmaning att rekommendera köp av Michelinaktier. För mer detaljerad information om Michelin, se dokumenten som deponerats i Frankrike hos Autorité des marchés financiers, som också finns tillgängliga på webbplatsen www.michelin.com/en/. Detta pressmeddelande innehåller ett antal framåtblickande uttalanden. Även om företaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden från och med datumet för detta dokument, innebär de i sig risker och osäkerheter som kan göra att faktiska uppgifter skiljer sig från de som uttrycks eller antas i dessa uttalanden.

Capital Markets Day 2021

Yves Chapot, finansdirektör Michelin Group, och Florent Menegaux, Koncern Vd Michelin Group, beskriver  de mål som koncernen kommer att sträva efter att uppnå under de kommande åren.

Press kit

print mail share
close

Kontakta